https://sodas.ugdome.lt/

Ugdymo sodas – interaktyvi mokytojui skirta aplinka, kurioje jis dirba, ieško informacijos ir bendrauja. Informacinėje sistemoje mokytojas planuoja ugdymą procesą, savo kvalifikacijos tobulinimą, pildo kompetencijų aplanką.

 

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/

Metodinė svetainė Kompetencijų ugdymas sukurta 2009–2012 metais vykdant ESF ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas (projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras), kuriuo siekta sukurti prielaidas 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis praktiniais mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja kalba ir gamtamokslinės kompetencijos pavyzdžiais.