Vilniaus r. metodinių būrelių 2021 m. veiklos ataskaitos

 

 


Download
Vilniaus r. metodinių būrelių 2018 m. veiklos suvestinė/ ataskaita
Vilniaus r. Metodinė taryba.pdf
Adobe Acrobat Document 530.2 KB

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS

ATASKAITA UŽ 2017 M.

 

2017 metai – Tautinio kostiumo metai.

 

I.                   Metodinės veiklos prioritetai

1.      Siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų;

2.      Gerinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų kokybę;

3.      Aktyvinti metodinių būrelių narių dalyvavimą prevencinėse programose ir projektuose.

 

II.                Tikslas

Gerinti profesinį tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant aukštesnės ugdymo (si) proceso kokybės.

III.             Uždaviniai

1.      Skleisti informaciją apie švietimo naujoves https://vr-metodinetaryba.jimdo.com/ ir Vilniaus rajono išorės konsultantus http://svietimas.vrsa.lt/go.php/Konsultavimas820931508, užtikrinant geresnius mokinių mokymosi rezultatus;

2.      Aktyvinti Metodinių būrelių veiklą atsižvelgiant į numatytus Vilniaus r. švietimo prioritetus;

3.      Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

 

I.                   Metodinės veiklos turinys

 

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingi asmenys

Vieta

Numatomi rezultatai

Įvykdyta/

neįvykdyta

1.                   

Metodinės tarybos posėdžiai

2017 m. rugsėjo mėn.

2017 m. gruodžio mėn.

Ana Pavilovič-Jančis

Irena Babinska

Božena Šarandina

Vilniaus rajono savivaldybė

Dalyviai supažindinti su švietimo naujovėmis, numatytos MT veiklos kryptys

Įvykdyta

2.                   

Metodinės tarybos veiklos plano parengimas 2017 m.

2017 m. iki sausio 22 d.

MT nariai

Bendravimas el. paštu

Numatyta MT veikla 2017 m.

Įvykdyta

3.                   

Pakartota MT narių apklausa „MT veikla“

2017 m. sausis-vasaris

Ana Pavilovič-Jančis

El. erdvė

Išsiaiškinti lūkesčiai, numatyta tolimesnė veikla

Įvykdyta

4.                   

Metodinių būrelių veiklų numatymas

 

Metodinių būrelių įgyvendintų veiklų pristatymas

2017 m. iki rugsėjo 15 d.

 

2017 m. iki gruodžio 15 d.

MT nariai, Metodinių būrelių pirmininkai

Vilniaus r. savivaldybė

Numatytos veiklos, užtikrintas Vilniaus r. švietimo prioritetų įgyvendinimas

Įvykdyta

5.                   

Metodinių būrelių veiklos priežiūra

Nuolat

MT nariai, Metodinių būrelių pirmininkai

-

Įgyvendinti Metodinių būrelių prioritetai. Užtikrinta mokinių ugdymo (si) kokybė.

Vykdoma

6.                   

Dalyvavimas metodinėse-praktinėse konferencijose. Metodinių būrelių pirmininkai įpareigoti kviesti MT narius į organizuojamas konferencijas Vilniaus r. švietimo įstaigose įgyvendinant Vilniaus r. švietimo prioritetus ir MT prioritetus

Nuolat

MT nariai

-

Pedagogų profesinių kompetencijų sustiprinimas

Įvykdyta

7.                   

Dalyvavimas metodinėje praktinėje konferencijoje „Sėkmingi ugdymosi metodai“

2017 m. balandžio 12 d.

MT nariai

Vilniaus r. Avižienių gimnazija

Pasidalinta gerosiomis praktikomis, paskleista naujausia švietimo informacija, pristatyti anketavimo rezultatai

8.                   

Ekskursija į Alsėdžius (S. Narutovičiaus ir J. Smilgevičiaus, Lietuvos signatarų gimtinė)

balandžio 12 d.

MT nariai, istorijos metodinio būrelio nariai, pirmininkė Liucina Lapševič

Alsėdžiai

Edukacinė išvyka skirta Tautinio kostiumo metams

 

9.                   

MT 2017 m. veiklos ataskaita, jos parengimas ir aptarimas

2017 m. gruodis

Ana Pavilovič-Jančis

Irena Babinska

Vilniaus rajono savivaldybė

Apibendrinta MT veikla už 2017 m. Aptarti veiklos prioritetai 2018 m.

Įvykdyta

 

Parengė MT pirmininkė Ana Pavilovič-Jančis, el. paštas anapavilovic@gmail.com

 

Tel. Nr. +370 674 53 686, komunikatorius skype ana.pavilovic.jancis

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS METODINĖS TARYBOS

VEIKLOS PLANAS

2017 M.

2017 metai – Tautinio kostiumo metai.

 

I.                   Metodinės veiklos prioritetai

1.      Siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų;

2.      Gerinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų kokybę;

3.      Aktyvinti metodinių būrelių narių dalyvavimą prevencinėse programose ir projektuose.

 

II.                Tikslas

Gerinti profesinį tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant aukštesnės ugdymo (si) proceso kokybės.

III.             Uždaviniai

1.      Skleisti informaciją apie švietimo naujoves https://vr-metodinetaryba.jimdo.com/ ir Vilniaus rajono išorės konsultantus http://svietimas.vrsa.lt/go.php/Konsultavimas820931508, užtikrinant geresnius mokinių mokymosi rezultatus;

2.      Aktyvinti Metodinių būrelių veiklą atsižvelgiant į numatytus Vilniaus r. švietimo prioritetus;

3.      Skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus kryptingai tobulinti kompetencijas, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

IV.             Metodinės veiklos turinys

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingi asmenys

Vieta

Numatomi rezultatai

1.                   

Metodinės tarybos posėdžiai

2017 m. rugsėjo mėn.

2017 m. gruodžio mėn.

Ana Pavilovič-Jančis

Irena Babinska

Božena Šarandina

Vilniaus rajono savivaldybė

Dalyviai supažindinti su švietimo naujovėmis, numatytos MT veiklos kryptys

2.                   

Metodinės tarybos veiklos plano parengimas 2017 m.

2017 m. iki sausio 22 d.

MT nariai

Bendravimas el. paštu

Numatyta MT veikla 2017 m.

3.                   

Pakartota MT narių apklausa „MT veikla“

2017 m. sausis-vasaris

Ana Pavilovič-Jančis

El. erdvė

Išsiaiškinti lūkesčiai, numatyta tolimesnė veikla

4.                   

Metodinių būrelių veiklų numatymas

 

Metodinių būrelių įgyvendintų veiklų pristatymas

2017 m. iki rugsėjo 15 d.

 

2017 m. iki gruodžio 15 d.

MT nariai, Metodinių būrelių pirmininkai

Vilniaus r. savivaldybė

Numatytos veiklos, užtikrintas Vilniaus r. švietimo prioritetų įgyvendinimas

5.                   

Metodinių būrelių veiklos priežiūra

Nuolat

MT nariai, Metodinių būrelių pirmininkai

-

Įgyvendinti Metodinių būrelių prioritetai. Užtikrinta mokinių ugdymo (si) kokybė.

6.                   

Dalyvavimas metodinėse-praktinėse konferencijose. Metodinių būrelių pirmininkai įpareigoti kviesti MT narius į organizuojamas konferencijas Vilniaus r. švietimo įstaigose įgyvendinant Vilniaus r. švietimo prioritetus ir MT prioritetus

Nuolat

MT nariai

-

Pedagogų profesinių kompetencijų sustiprinimas

7.                   

MT 2017 m. veiklos ataskaita, jos parengimas ir aptarimas

2017 m. gruodis

Ana Pavilovič-Jančis

Irena Babinska

Vilniaus rajono savivaldybė

Apibendrinta MT veikla už 2017 m. Aptarti veiklos prioritetai 2018 m.

 

Projektą parengė MT pirmininkė Ana Pavilovič-Jančis, el. paštas anapavilovic@gmail.com

 

Tel. Nr. +370 674 53 686, komunikatorius skype ana.pavilovic.jancis


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS METODINĖS TARYBOS

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 M.

2016-12-14

 

2016 metai - vietos bendruomenės metai.

 

I.                   Metodinės veiklos prioritetai

1.      Pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimas ir tobulinimas, orientuojantis į XXI a. reikalingas kompetencijas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius;

2.      Sisteminga pagalba profesinėje karjeroje, naudojantis Vilniaus rajono išorės konsultantų teikiamomis konsultacijomis http://svietimas.vrsa.lt/go.php/Konsultavimas820931508

3.      Profesijos mokytojų bendrųjų, profesinių ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas inovatyviose įmonėse/erdvėse.

II.                Tikslas

Dalintis gerosiomis praktikomis ir patirtimi, siekiant aukštesnės ugdymo (si) proceso kokybės

III.             Uždaviniai

1.      Skleisti informaciją apie švietimo naujoves ir Vilniaus rajono išorės konsultantus;

2.      Skatinti dalykinį bendravimą ir bendradarbiavimą virtualioje aplinkoje ir išnaudojant naujas aplinkas/erdves;

3.      Inicijuoti diskusijas apie Z kartos mokinius bei daromą vertinimo ir įsivertinimo įtaką jų pasiekimams.

IV.             Metodinės veiklos turinys

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingi asmenys

Vieta

Numatomi rezultatai

Įvykdyta/

neįvykdyta

1.       

Metodinės tarybos posėdžiai

2016 m. sausio 15 d.

2016 m. gruodžio mėn.

Božena Šarandina

Ana Pavilovič-Jančis

Irena Babinska

 

Vilniaus rajono savivaldybė

Dalyviai supažindinti su švietimo naujovėmis, numatytos MT veiklos kryptys

Įvykdyta

2.       

Metodinės tarybos veiklos plano parengimas 2016 m.

2016 m. iki sausio 22 d.

MT nariai

Bendravimas el. paštu

Numatyta MT veikla 2016 m.

Įvykdyta

3.       

MT narių apklausa „MT paskirtis“

2016 m. gegužės 9-16 d.

Ana Pavilovič-Jančis

El. erdvė

Išsiaiškinti lūkesčiai, numatyta tolimesnė veikla

Įvykdyta

4.       

Metodinė praktinė konferencija „Vertinimas, įsivertinimas pamokoje“

2016 m. gegužė

Jūratė Šidlauskienė

Vytautas Steponavičius

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

Pasidalinta gerosiomis praktikomis, paskleista naujausia švietimo informacija, pristatyti anketavimo rezultatai

Įvykdyta

5.       

Edukacinė išvyka į STEAM centrą (Su sąlyga jeigu bus įkurtas vienas iš 10 STEAM centrų)

2016 m. spalis-lapkritis

Ana Pavilovič-Jančis

Irena Babinska

-

Pedagogų profesinių kompetencijų sustiprinimas, naujųjų edukacinių aplinkų/erdvių pažinimas

-

6.       

Dalyvavimas UPC metodinėje dienoje „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“

2016 m. lapkričio 3 d.

Ana Pavilovič-Jančis

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Pristatytos Vilniaus r. MB suplanuotos ir atliktos veiklos pagal Vilniaus r. mėnesio renginių planus

Dalyvavo Ana Pavilovič-Jančis (trumpoji ataskaita buvo išsiųsta el. paštu visiems MT nariams)

7.       

MT nariai pakviesti dalyvauti.

Metodinė praktinė konferencija "Raštingumas - sąvoka, galimybė, investicija"

2016 m. lapkričio 4 d.

Aušra Mažonienė Irena Babinska

Vilniaus r. Pagirių gimnazija

Aptartos bendrojo raštingumo problemos (kaip tai suprantame, ką matome, ką veikiame, kuo remiamės, kokie rezultatai, lūkesčiai) ir pateikti pasiūlymai bei konkretūs sprendimo variantai

Dalyvavo Vilniaus r. MT atstovai

8.       

MT 2016 m. veiklos ataskaita, jos parengimas ir aptarimas

2016 m. gruodis

Ana Pavilovič-Jančis

Vilniaus rajono savivaldybė

Apibendrinta MT veikla už 2016 m. Aptarti veiklos prioritetai 2017 m.

Įvykdyta

 

Parengė MT pirmininkė Ana Pavilovič-Jančis, el. paštas anapavilovic@gmail.com

 

Tel. Nr. +370 674 53 686, komunikatorius skype ana.pavilovic.jancis


 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016 M.

  2016 metai - vietos bendruomenės metai.

  I.                   Metodinės veiklos prioritetai 

1.         1. Pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimas ir tobulinimas, orientuojantis į XXI a. reikalingas kompetencijas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius;

 2. Sisteminga pagalba profesinėje karjeroje, naudojantis Vilniaus rajono išorės konsultantų teikiamomis konsultacijomis http://svietimas.vrsa.lt/go.php/Konsultavimas820931508

     3. Profesijos mokytojų bendrųjų, profesinių ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas inovatyviose įmonėse/erdvėse.

    Tikslas:

Dalintis gerosiomis praktikomis ir patirtimi, siekiant aukštesnės ugdymo (si) proceso kokybės

Uždaviniai

 1.      Skleisti informaciją apie švietimo naujoves ir Vilniaus rajono išorės konsultantus;

 2.      Skatinti dalykinį bendravimą ir bendradarbiavimą virtualioje aplinkoje ir išnaudojant naujas aplinkas/erdves;

 3.      Inicijuoti diskusijas apie Z kartos mokinius bei daromą vertinimo ir įsivertinimo įtaką jų pasiekimams.

      Metodinės veiklos turinys

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingi asmenys

Vieta

Numatomi rezultatai

1.                   1

Metodinės tarybos posėdžiai

2016 m. sausio 15 d.

2016 m. gruodžio mėn.

Ana Pavilovič-Jančis

Irena Babinska

Božena Šarandina

Vilniaus rajono savivaldybė

Dalyviai supažindinti su švietimo naujovėmis, numatytos MT veiklos kryptys

2.                   2

Metodinės tarybos veiklos plano parengimas 2016 m.

2016 m. iki sausio 22 d.

MT nariai

Bendravimas el. paštu

Numatyta MT veikla 2016 m.

3.                   3

MT narių apklausa „MT paskirtis“

2016 m. vasaris - kovas

Ana Pavilovič-Jančis

El. erdvė

Išsiaiškinti lūkesčiai, numatyta tolimesnė veikla

4.                  4

Metodinė praktinė konferencija „Vertinimas, įsivertinimas pamokoje“

2016 m. balandis - gegužė

Jūratė Šidlauskienė

Vytautas Steponavičius

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija

Pasidalinta gerosiomis praktikomis, paskleista naujausia švietimo informacija, pristatyti anketavimo rezultatai

5.                  5

Edukacinė išvyka į STEAM centrą

 

2016 m. spalis-lapkritis

Ana Pavilovič-Jančis

Irena Babinska

 

Pedagogų profesinių kompetencijų sustiprinimas, naujųjų edukacinių aplinkų/erdvių pažinimas

6.                   6

MT 2016 m. veiklos ataskaita, jos parengimas ir aptarimas

2016 m. gruodis

Ana Pavilovič-Jančis

Vilniaus rajono savivaldybė

Apibendrinta MT veikla už 2016 m. Aptarti veiklos prioritetai 2017 m.

 Projektą parengė MT pirmininkė Ana Pavilovič-Jančis, el. paštas anapavilovic@gmail.com

Tel. Nr. +370 674 53 686, komunikatorius skype ana.pavilovic.jancis